Observador, crític i reflexiu

Utilitzem les TIC de forma habitual en el desenvolupament dels processos d’ensenyament/aprenentatge.


I no oblidem la importància del paper i el llapis!