top of page

> Tractament de dades

Aquesta política de privacitat ha estat elaborada pel Responsable del present Lloc Web i Responsable de les Dades de caràcter personal, que puguin generar-se entre un usuari que navega, així com un usuari que decideix contactar amb AULA NOVA (sota la consideració de “client potencial” o semblant).

Aquest Lloc Web té un caràcter informatiu amb l’objecte de poder apropar l’organització a l’usuari, i en conseqüència aquest fet determina la finalitat d’ús de les dades que pugui realitzar-se pel Responsable.

D’acord al Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i perquè per a AULA NOVA és important el tractament de les dades, es posa a la seva disposició i informació del seu interès en relació amb el nou marc normatiu Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i el dret d’informació que contempla aquest mar normatiu, en la seva qualitat de titular de dades.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El Responsable serà la societat AULA NOVA S.L (en endavant, AULA NOVA), amb CIF. B- 08436404 i domicili social al Carrer C/ Biscaia, 439
(08027) Barcelona.

Per al degut compliment de la normativa de protecció de dades, tenim designat un Responsable en polítiques de tractament de dades, que s’encarrega de realitzar un seguiment de les polítiques de tractament de dades en l’organització.

 

2. Com hem obtingut les dades?

Les dades que tractem en AULA NOVA, associades al present lloc web, han estat obtingudes de vostè mateix, a través del seu procés de navegació o ús de funcionalitats de comunicació de dades (per exemple “contacte”).

 

3. Amb quina finalitat tractem les dades?

A continuació, li detallem les finalitats establertes en aquest moment, segons dades:  

a) Aquelles dades recollides en un procés de navegació (cookies) per a realitzar una anàlisis de visites del lloc web i accés a continguts.

b) Aquelles dades recollides en el “formulari de contacte” per a atendre a la sol·licitud establerta per l’usuari a l’assumpte o espai destinat per tal efecte (les comunicacions, amb caràcter general, realitzades per AULA NOVA d’acord a l’assumpte o sol·licitud, tindran un caràcter transaccional i no comercial).

 

4. Quina és la legitimació d'AULA NOVA per al tractament de les seves dades?

Atendre a les sol·licituds de l’usuari, dutes a terme de forma activa per ell mateix i acceptació de polítiques de tractament de dades (com per exemple “política de cookies”).

 

5. Quin tipus de dades tractem d’acord a la present activitat?

Les dades que tractarem a AULA NOVA seran les associades a la “política de cookies” i les determinades al “formulari de contacte” (Nom, Email i aquelles que pugui contenir-se en l’assumpte).

 

6. A qui comuniquem les seves dades?

Les dades personals tractades per AULA NOVA no seran cedits a cap tercer, ja que no resulta precís per a aconseguir la finalitat perseguida, excepte obligació legal, per exemple requeriment de jutges i tribunals o administració pública competent. Les dades són tractades dins de l’àmbit de AULA NOVA.

 
7. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades de contacte seran conservades d’acord a l’objecte de consulta que pugui derivar-se del “formulari de contacte” i aquelles interaccions que poguessin produir-se a conseqüència de la sol·licitud establerta per l’usuari.

Les dades associades al procés de navegació per un període no superior a 12 mesos, podent-se realitzar un tractament superior per interès de l’activitat de l’organització concretant que aquest tractament, en tal cas, serà realitzat de forma dissociada i en magnituds agregades i en conseqüència el tractament ja no tindria consideració de caràcter personal.

 
8. Quins són els drets que la Llei li confereix al titular de dades?

La normativa de protecció de dades li atorga una sèrie de drets relatius a les seves dades de caràcter personal. Aquests drets són els que s’exposen a continuació:

  • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que es realitza sobre aquestes.

  • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquestes inexactes o desactualitzades.

  • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractades, amb la finalitat de facilitar-los a un altre Responsable del tractament.

  • Dret a la limitació del tractament: Vostè podrà limitar el tractament de les seves dades, sempre que la sol·licitud es trobi emparada en els casos recollits per la normativa aplicable.

  • Dret de cancel·lació: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no resulti necessari.

  • Dret d’oposició: Sol·licitar la fi de l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans senyalats.

  • Dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control; a Espanya aquesta entitat és l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (o AEPD).

 

L’exercici d’aquests drets, amb caràcter general, es podrà portar a terme a través d’un escrit enviat al domicili social indicat a l’inici de la present clàusula o bé, a través de correu electrònic dirigit a a8008656@xtec.cat  sempre acompanyant la sol·licitud amb una còpia del seu DNI per a poder confirmar la seva identitat com a titular de les dades sobre les quals exercita la sol·licitud, i posant a l’assumpte EXERCICI DE DRETS.

 

9. Designació de Delegat de Protecció de Dades

Establir que d’acord a l’actual marc normatiu de protecció de dades, i de forma particular el RGPD 2016/679, el volum, categories de dades i àmbit d’activitat al que està circumscrit AULA NOVA, s’ha considerat per part d’un servei de consultoria extern especialitzat, que en aquest moment, el Responsable no està obligat a la designació d’un Delegat de Protecció de Dades, com a tal, i comunicació del mateix a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Tot i això, donat que la privacitat al tractament de les dades és important per a AULA NOVA, tant per a les dades generades per aquest mitjà (lloc web), així com els continguts en els sistemes d’informació de AULA NOVA, s’ha establert un responsable, internament, per a donar suport i seguiment al compliment normatiu (per a ampliar informació), a aquest respecte, pot dirigir-se al Departament de Persones a través dels següents canals: a8008656@xtec.cat 

bottom of page